Rokovi za podnošenje poreznih prijava i godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

20

ožujak

Ministarstvo financija u Narodnim je novinama objavilo rokove za podnošenje poreznih prijava godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu.

U uvjetima posebnih okolnosti (pandemije koronavirusa) Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Odredba se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti, i drugim posebnim propisima, podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit.

Rokovi dospijeća plaćanja obveza javnih davanja poreza na dobit također dospijevaju s rokom izvještavanja, 30. lipnja 2021.

Do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati niti već ranije utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti.

Prema Zakonu o računovodstvu, godišnji financijski izvještaji (GFI) koje poduzetnici predaju Financijskoj Agenciji također se produžuju na rok dostave 30. lipanj 2021. odnosno za javnu objavu 31. kolovoz 2021. Dokumentacija koju predajete Financijskoj Agenciji dijeli se na standardnu i nestandardnu dokumentaciju.

Standardna dokumentacija - pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji čiji su sadržaj i oblik propisani, a to su: bilanca, račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, dodatni podaci za statističke i druge potrebe.
Nestandardna dokumentacija - dokumentacija čiji oblik nije unaprijed propisan, a to su: bilješke uz financijske izvještaje, izvješće revizora, godišnje izvješće, odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja, odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti.

TKO, ŠTO I KADA PREDAJE U FINI?

Obveznici poreza na dobit dužni su predati GFI za svaku poslovnu godinu tijekom koje su bili poslovno aktivni ili su u poslovnim knjigama imali evidentiranu imovinu i/ili obveze.

Poduzetnici (trgovačka društva) imaju obvezu sastavljanja i predaje GFI-a i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije i to u roku 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 30. lipnja tekuće godine dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Rok za predaju GFI-a za 2020. g.MaliSrednji i veliki
30.06.2021
Statističke potrebe
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Dodatni podaci
Bilanca
Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
Dodatni podaci
31.08.2021
Javna objava
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijski izvještaj
Revizorsko izvješće s prilozima (ako su obveznici)
Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
Odluka o utvrđivanju GFI-a
Referentna stranica ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku
Bilanca
Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
Izvještaj o novčanim tokovima
Izvještaj o promjenama kapitala
Revizorsko izvješće s prilozima
Godišnje izvješće
Odluka o utvrđivanju GFI-a
Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
Referentna stranica ako su dokumenti iz točke 1., 2. i 3. predani u elektroničkome obliku

Izvori:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_26_573.html?fbclid=IwAR34C55KXPg_mj3pLco_kbInT1h_mr5GY7CYRpNlAfxgVMLxtQ8-3r50hnI
https://www.fina.hr/poduzetnici#tko-sto-i-kada-predaje

Adresa

Harambašićeva 58A
10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže

Copyright © 2021 Knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje Valuh. Sva prava pridržana. Powered by: Digital361
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram